کتاب درس نامه روش آموزش و مهارت های کلاس داری قرآن کریم

نام کتاب: درس نامه روش آموزش و مهارت های کلاس داری قرآن کریم

مولف: رحمت عابدی

تعداد صفحه: 351

قیمت چاپ سال 1395: 17000 تومان
سرفصلها:

فصل اول: کلیات

درس اول: تعریف علومو فنون قرائت قرآن

تاریخچه تدریس و روشهای آموزش قرآن / کتابهایی که در زمینه روش آموزش قرآن نوشته شده / بررسی، روشهای تدریس و انتخاب بهترین روش(1- روش سنتی / 2- روش نوین) / پرسش

درس دوم: معیارهای انتخاب روش تدریس

1-هدف های آموزشی / 2-ویژگی ها و علایق مخاطب / 3-اصول یادگیری / 4-امکانات، تجهیزات و منابع / سه نکته مهم درباره روش های تدریس / معیارها و ملاک های تدریس مطلوب قرائت قرآن(1-شروع مناسب / 2-نوشتن عنوان درس / 3-سوال کردن از متعلمین در حین تدریس و در پایان آن / 4-توضیح کامل محورهای بحث و داشتن طرح درس / 5-قابل فهم بودن مباحث / 6-وسایل آموزشی و کمک آموزشی ونحوه استفاده از آن / 7-طمأنینه و آرامش در قرائت، تدریس وکلاسداری) / پرسش

درس سوم: مهارت ها و شرایط کلاسداری

شرط نخست: مکان و فضای مناسب / شرط دوم: زمان مناسب / شرط سوم: ابزار مناسب / شرط چهارم: امکانات و تدارکات / شرط پنجم: مهارتهای استاد(مهارتهای قبل از تدریس / مهارتهای ضمن تدریس / مهارتهای بعد از تدریس)

درس چهارم: مهمترین ویژگی های یک استاد قرآن

محبوبیت-مقبولیت(الف-برقراری روابط عاطفی / ب-ایجاد فضای قرآنی وتعهد در اعمال و گفتار / ج-توجه به شاگردان و اظهار محبت به آنها / د-نظم در کارهای برای هر استادی لازم است / هـ-نظر اول موثر و پایدار / ز-انتقاد پذیری استاد موجب محبوبیت است / ح-حسن نیت داشتن نسبت به اساتید دیگر) / ویژگیهای یک معلم موفق«محبوبیت»(1-علم و آگاهی معلم / 2-ایمان به خداوند / 3-توکل به خدا / 4-اخلاص / 5-هدفداری / 6-دوری از حب و بغض / 7-هدایتگری / 8-مدیریت / 9-داشتن بیان شیوا / 10-داشتن قبم خوب / 11-رعایت نظافت و پاکیزگی و آراستن ظاهر) / مقبولیت علمی«تسلط بر محتوا و مباحث مورد تدریس» / پرسش

فصل دوم: روش آموزش مباحث روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

درس پنجم:دلایل انتخاب مباحث روخوانی و روانخوانی در روش تدریس

خلاصه مباحث وعناوین درس بیست گانه روخوانی و روانخوانی / روش تدریس حروف / روش تدریس الفبای زبان قرآن و اسامی آنها(طرح درس / نمونه ای از جمع خوانی به صورت تفکیک خوانی / نمونه ای اط جمع خوانی به صورت ترکیب خوانی / نمونه ای از تحقیق در منزل، در مورد الفای زبان  قرآن و اسامی آنها) / روش تدریس حروف مقطّعه قرآن / پرسش

درس ششم: روش تدریس حرکات کوتاه

روش تدریس حرکت کوتاه«فتحه» / روش تدریس حرکت کوتاه«کسره» / روش تدریس حرکت کوتاه«ضمّه» / پرسش

درس هفتم: روش تدریس حرکات کشیده

روش تدریس حرکت کشیده فتحه(الف مدّی) / روش تدریس حرکت کشیده«کسره»(یای مدی) / روش تدریس حرکت کشیده«وُ»(واو مدی) / پرسش

درس هشتم: روش تدریس علامات

روش تدریس علامات تشدیدی / علامت مدّ

درس نهم:قاعده اول(حروف ناخوانا)

روش تدریس قواعد روخوانی و روانخوانی / روش تدریس حروف پیوسته ناخوانا / روش تدریس همزه وصل از حروف«گاهی ناخوانا» / روش تدریس حروف گاهی ناخوانا / روش تدریس حروف مدّی، در کنار همزه وصل / پرسش

درس دهم: قاعده دوم : «رفع التقای ساکنین»

روش تدریس«رفع التقای ساکنین» / قاعده سوم «اشباع هاء ضمیر» / روش تدریس «اشباع هاء ضمیر» / پرسش

درس یازدهم: قاعده چهارم: «وقف و علامتهای آن»

روش تدریس انواع وقف بر آخر کلمات / روش تدریس علامتها و رموز و ابتدا /  پرسش

فصل سوم: روانخوانی قرآن کریم

درس دوازدهم:روش تدریس تمایز حروف / پرسش

درس سیزدهم: چگونگی طرح سوالات امتحانی و نمونه سوالات

الف)ملاکهای طرح پرسش تشریحی / ب)ملاکهای طرح پرسشهای تستی وکامل کردنی / ج)نمونه سوالات تشریحی روخوانی و روانخوانی همراه با کلید / د) نمونه سوالات روخوانی و روانخوانی همراه با کلید / هـ)نمونه سوالات تشریحی / و)پرسشهای تستی روخوانی و روانخوانی / ز)نمونه سوالات تشریحی روش تدریس قرآن کریم / پرسش

درس چهاردهم: نحوهاستفاده از شعارهای قرآنی در کلاسهای قرائت

شعارهای قرآنی جهت جلسات قرائت / پرسش

فصل چهارم : ضمائم

فهرست احادیث آداب تلاوت / احادیث و آداب تلاوت قرآن/ فضیلت قرآن / تعلیم و تعلم قرآن / مقام والای قاریان قرآن / طهارت هنگام قرائت قرآن / اخلاص هنگام تلاوت قرآن / دعای قبل از تلاوت و استعاذه و بسمله / تلاوت در خانه ها / تلاوت قرآن با لهجه عربی / قرائت قرآن در همه حالات / حقوق فرزندان بر والدین / صدای زیبا / قرائت همراه با تدبر / جایگاه حافظان قرآن / قرائت قرآن از روی مصحف / آداب شروع و ختم تلاوت / دعا قبل از قرائت قرآن / نمونه هایی از قرآن ها به رسم الخطهای مختلف / ترجمه برخی از لغات موجود در متن کتاب

 

گزارش تصویری