کتاب حلیه القرآن (سطح 1)

نام کتاب: حلیه القرآن (سطح 1)

مولف: سید محسن موسوی بلده

تعداد صفحه: 96

قیمت چاپ سال 1395: 3000 تومانسرفصلها:

پیش گفتار(پیرامون مراحل فراگیری«علم» و«فن» تجوید) / کلیدهای لهجه عربی / روش ما در این کتاب

توصیه های آغازین به قرآن آموزان / آغاز تلاوت / استعاذه / بسمله

وقف و ابتداء / طرق وقف بر آخر کلمات(وقف ابدال / وقف اسکان) / استثناء وقف اسکان / علائم وقف

ابتداء به همزه وصل / تشخیص حرکت همزه وصل در ابتداء به کلمات(1- حرف / 2- اسم / 3- فعل)

ترتیل قرآن و روشهای سه گانه قرائت(قرائت به روش تحقیق / قرائت به روش تدویر / قرائت به روش حَدر / تجوید)

تلفظ صحیح حرکات«کلید اول لهجه عرب» / تلفظ صحیح حروف«کلید دوم لهجه عرب» / تلفظ 10 حرف ویژه(حرف«ث» / حرف«ح» / حرف«ذ» / حرف«ص» / حرف«ض» / حرف«ط» / حرف«ظ» / حرف«ع» / حرف«غ» / حرف«و»)

صفات حروف1 (استعلاء و استفال / صفت استعلاء / صفت استفال)

صفات حروف2 (قلقله-لین / صفت قلقله / صفت لین)

احکام حروف / احکام تفخیم و ترقیق«کلید سوم لهجه عرب»(تفخیم / ترقیق / تغلیظ و ترقیق حرف«ل» / تغلیظ«ل» / ترقیق«ل» / تفخیم و ترقیق حرف«ر» / موارد تفخیم راء / تفخیک وترقیق الف مدی)

احکام ادغام / موارد ادغام به روایت حفص از عاصم

احکام نون ساکنه و تنوین(1- اظهار / 2- ادغام / 3- اقلاب / 4- اخفاء)

احکام«میم» ساکنه(1- ادغام / 2- اخفاء / 3- اظهار)

احکام مدّ و قصر / انواع مدّ و میزان کشش آنها(1- مدّ متصل / 2- مدّ منفصل / 3- مدّ عارض / 4- مدّ لازم / 5- مدّ لین)

سکت در قرآن / موارد سکت به روایت حفص از عاصم(سکت جائز / سکت واجب) / سجده های تلاوت

 

گزارش تصویری