کتاب تجوید مقدماتی قرآن کریم

نام کتاب: تجوید مقدماتی قرآن کریم

مولفین: محمد خواجوی، احمد حاجی شریف

تعداد صفحه: 70

قیمت چاپ سال 1395: 3000 تومان
سرفصلها:

بخش اول.................... قرائت عاصم به روایت حفص / تعریف تجوید / شیوه های قرائت قرآن کریم / تلاوت قرآن را چگونه آغاز کنیم

بخش دوم.................... تلفظ صداهای کوتاه به لهجه عربی / همزه قطع و وصل / هاء ضمیر

بخش سوم.................... مخارج حروف(1) : (تلفظ حرف ثاء / تلفظ حرف حاء / تلفظ حرف ذال  / تلفظ حرف عَین / تلفظ حرف واو) / صفات حروف / استعلاء / استفال / تغلیظ حرف «لام» در کلمه «الله» / قلقله / غنّه / مخارج حروف(2) : (تلفظ حرف صاد / تلفظ حرف ضاد / تلفظ حرف طاء / تلفظ حرف ظاء / تلفظ حرف غَین)

بخش چهارم.................... احکام نون ساکنه و تنوین / اظهار / ابدال / ادغام / اِبدال(اقلاب) / روش اخفاء«م»نزد«ب» / اخفاء / ادغام دو حرف مثل هم / ادغام دو حرف که مثل هم نیستند / احکام راء / تفخیم / ترقیق / قصر و مد / اقسام مد / مد متصل / مد منفصل / مد لازم / مد عارضی / مد لین

بخش پنجم.................... ابتداء، وقف / ابتداء،(ابتداء در کلمات) / ابتداء در عبارات و آیات / وقف / وقف اِسکان / وقف اِبدال / وقف اِلحاق / وقف ابقاء / وقف در عبارات / رموز سجاوندی / رموز محمد علی خلف الحسینی / سکت، قطع / سکت و موارد آن / قطع / سجده های قرآن کریم

 

گزارش تصویری