کتاب آموزش روخوانی و روانخوانی نور

نام کتاب: آموزش روخوانی و روانخوانی نور

مولفین: محمد خواجوی، احمد حاجی شریف

تعداد صفحه: 114

قیمت چاپ سال 1394: 2000 تومانفهرست:

 درس اول.................... فتحه

درس دوم.................... کسره

درس سوم................... ضمه

درس چهارم.................. سکون

درس پنجم.................... ارزشیابی(1)

درس ششم.................. صدای الف کشیده  /  صدای الف کشیده نوع دوم

درس هفتم................... صدای یاء کشیده

درس هشتم.................. صدای واو کشیده

درس نهم...................... تشدید

درس دهم..................... ارزشیابی(2)

درس یازدهم.................. حروف ناخوانا1 (و-ا)

درس دوازدهم................ حروف ناخوانا2 (ل-ی)

درس سیزدهم................ علامت مد

درس چهاردهم................ تنوین

درس پانزدهم................. ارزشیابی(3)

درس شانزدهم............... اشباع حرف(ه) / سوره تبت، آیات(1تا5)

درس هفدهم................. حرف مقطعه / سوره دخان، آیات(1تا6) / سوره روم، آیات(1تا5) / سوره ابراهیم، آیات(1تا2) / سوره اعراف، آیات(1تا3) / سوره مریم، آیات(1تا4) / سوره شوری، آیات(1تا5)

درس هجدهم................. مواردی که  او، اُخوانده می شود / نحوه نگارش حرف(آ) در قرآن کریم / سوره نمل، آیات(1تا7) / سوره بقره، آیات(285تا286)

درس نوزدهم................. وقف

درس بیستم................. تنوین نزد حروف ساکن / سوره لقمان، آیات(1تا آخر) / سوره لقمان به شیوه قرآنهای عربی / حمد و سوره


 

گزارش تصویری