حمید پورقیومینام و نام خانوادگی: حمید پورقیومی
تاریخ تولد: 1373
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته: تربیت معلم قرآن مجید
نام دانشگاه:

دوره های برگزار کرده:
برگزاری چهار دوره آموزش مجازی قرآن
برگزاری جلسات و کلاسهای متعدد قرآنی به صورت حضوری

گزارش تصویری